Phân tích dữ liệu lớn

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN 

 

Tổng quan:

Phân tích dữ liệu lớn là quá trình kiểm tra bộ dữ liệu lớn và đa dạng. Nó được sử dụng để khám phá các mẫu ẩn, các tương quan không xác định, xu hướng thị trường, sở thích của khách hàng và các hữu ích khác, Thông tin có thể giúp các tổ chức đưa ra quyết định kinh doanh với thông tin nhiều hơn.Các nhà phát triển Dữ liệu lớn của chúng tôi sẽ giúp bạn đánh giá kiến trúc nền tảng thích hợp cho tổ chức và nhu cầu kinh doanh của bạn.

 

Lĩnh vực công nghiệp:

Về tài chính:

 • Thương mại điện tử
 • Nhà bán lẻ
 • Mạng xã hội
 • Viễn thông

 

Về công nghệ:

 • Khai thác dữ liệu: Phân loại / Hồi qui, Phân nhóm, Kết Hợp, Phân tích trình tự
 • Nền tảng: Hadoop platform, Map Reduce, Apache Storm, Apache Kafka, Cassandra, Mongodb,
 • Phân tích cơ sở dữ liệu 
 • Đa cấu trúc dữ liệu
 • Nhập và tích hợp dữ liệu
 • Thực hiện tổ chức, sắp đặt dữ liệu
 • Lập trình và kiểm tra 

 

Sản phẩm

Phân tích dữ liệu lớn trong công ty của chúng tôi triển khai một số sản phẩm như:

 1. Xử lý khối lượng lớn dữ liệu kinh doanh và cung cấp báo cáo theo thời gian thực cho các quyết định kinh doanh.

 2. Mạng xã hội.

 3. Ứng dụng Chăm sóc Y tế.

 

 Email: higgsup@support.com


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Thong ke